Финансирани европейски проекти в област Видин

Заключителна пресконференция на Европейския областен информационен център във Видин се състоя днес. Цветомир Ценков, експерт „Комуникация, информация и логистика“ разказа за направеното с европейски пари в региона от 2014 година насам:

223 305 226 лева от Оперативните програми 2014-2020 г. и ПРСР са привлекли 308 бенефициента в област Видин от началото на втория програмен период до момента. Със средствата са реализирани 455 проекта, като 192 873 036 лв. е безвъзмездната финансова помощ за тях (съгласно ИСУН). За сравнение, в областта през първия програмен период 2007-2013 г., са изпълнени само 127 проекта на обща стойност 89 736 592 лева от 67 бенефициента.

Най-много средства, от 2014 г. насам, са привлечени по Оперативна програма „Околна среда“ – 61 919 420 лв. Най-големите бенефициенти по програмата са ВиК-Видин с проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“ на стойност 23 653 635 лв., от които 17 937 564 лв. са безвъзмездната финансова помощ, и Община Видин (с проекти „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр.Видин – Втора фаза“ – за 19 505 984 лв. и проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ – на стойност 15 788 669 лв.). Проекти по ОПОС имат и общините Ружинци, Димово и Кула – за рекултивация на депа за отпадъци, както и Видин – за разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ и Чупрене – за информационна кампания за мрежата Натура 2000.

Големи средства са привлечени в област Видин и по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 55 839 898 лв. С тях са реализирани и се реализират общо 22 проекта за подобряване на градската среда – на общините Видин и Белоградчик (саниране и подобряване на енергийната ефективност на жилища и обществени сгради, ремонт на улици и площади, реставрация и адаптация на синагогата във Видин).

В сравнение с първия програмен период, бизнесът многократно е увеличил проектната си активност и съответно и получената подкрепа с европейски средства. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 са сключени 234 договора от 199 бенефициента на стойност 42 066 736 лв. Безвъзмездната подкрепа за тях от програмата е на стойност 29 411 423 лв. В тази сума влизат и средствата за възстановяване след епидемията от Ковид 19, но като цяло активността на бизнеса и инвестициите в производството, обслужваща сфера, стартиращ бизнес е неколкократно по-висока в сравнение с периода 2007-2013 г. (общо 8 проекта, на 8 бенефицента, с обща стойност 11 872 530 лв.).

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 са реализирани 81 договора на 76 бенефициенти на обща стойност 27 045 104 лв. (за мерки по чл 9 б, т. 2 от ЗПЗП). С тях са финансирани проекти на малките общини от областта, фирми, земеделски производители, както и за реставрация на православни храмове.

17 820 250 лв. са инвестициите от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 29 бенефициента (обини, бизнес, неправителствени организации) са сключили 61 договора – за квалификация и преквалификация на работната сила, качествени условия на труд, социални проекти.

Съвкупно, най-много средства през втория програмен период са привлекли единадесетте общини в област Видин – общо 131 791 535 лв. Община Видин има 28 сключени договора на стойност 91 468 588 лв.; Община Белоградчик е с 27 договора за 17 489 534 лв.; Община Ружинци е с 11 договора за 5 310 620 лв.; Община Димово е 6 договора на обща стойност 3 281 382 лв.; Община Брегово има 10 договора за 3 059 376 лв.; Община Ново село има 7 договора на стойност 2 627 368 лв.; Община Кула е привлякла 2 488 192 лв., чрез 5 проекта; Община Грамада е с 6 договора за 2 437 135 лв.; Община Макреш е с 6 проекта за 1 956 851 лв.; Община Бойница има 3 проекта на стойност 846 693 лв.; Община Чупрене е с 6 проекта на стойност 825 796 лв.

По отношение на размера на привлечените европейски средства водещ бенефициент в областта от 2014 г. досега е Община Видин, с 28 проекта на обща стойност 91 468 588 лв. Държавното дружество „Водоснабдяване и канализация ЕООД“ Видин е сключило 2 договора на обща стойност 23 885 240 лв. Община Белоградчик е привлякла 17 489 534 лв. в изпълнението на 27 проекта. Община Ружинци е с 11 договора за 5 310 620 лв. Фирма е реализирала на територията на област Видин проект за подобряване на енергийната ефективност на обща стойност 4 894 900 лв.

В новия програмен период 2021-2027 г. до момента са сключени 4 договора. Те са на общините в областта: 3 проекта на обща стойност 571 447 лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (от общините Грамада, Ружинци и Белоградчик по процедура „Грижа в дома“) и един договор по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ – от Община Брегово (на стойност 688 560 лв.).

Европейският областен информационен център във Видин е открит преди 11 години, както и всички сродни офиси в областните градове в страната. За най-честите въпроси на гражданите споделя Яна Гъркова, експерт „Информационно обслужване и услуги“:

Пресконференцията завърши с благодарност към Община Видин и ръководствата на останалите общини в областта и медиите, които оказват съдействие и подкрепа за дейността на екипа от Европейския информационен център, известен като ОИЦ.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!