5% от решенията на общинските съвети в област Видин върнати за ново разглеждане през 2022 г.

Общо върху 1287 решения на общинските съвети е упражнен контрол за законосъобразност в Областна администрация Видин през 2022 г., съобщават от институцията. Броят на върнатите за преразглеждане решения е 68, което е малко над 5% от общия брой. Общинските съвети са преразгледали 51 решения, а останалите 17 са оспорени пред Административен съд – Видин.

Основен проблем, установен при осъществявания контрол за законосъобразност на приеманите от общинските съвети в областта подзаконови нормативни актове, е допускането на нарушения на регламентираните в Закона за нормативните актове разпоредби, относно подготовката и приемането на нормативни административни актове, както и нарушения на процедури, разписани в правилниците за организацията и дейността на общинските съвети, техните комисии и взаимодействието им с общинската администрация.

Наред с упражнения контрол върху решенията на общинските съвети, през 2022 г. са извършени проверки на всички Центрове за административно обслужване в общинските администрации. Проверено е спазването на изискването за осигуряване на непрекъсваем режим на работа с потребителите, в рамките на работния ден, и задължителните общи стандарти за качество, разписани в Наредбата за административното обслужване. В резултат на направените проверки са дадени общо 32 предписания, които са изпълнени своевременно от общинските администрации.

През 2022 г. няма отменени незаконосъобразни актове на кметове на общини.

Осъществяването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация е едно от основните правомощия на областните управители, отбелязва областният управител на Видин Огнян Асенов.

В обхвата на административния контрол се съдържа извършване на проверка дали са спазени общите и специфични изисквания за законосъобразност, а не за целесъобразност на актовете на местните органи на самоуправление, уточнява областният управител.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!