Какво свършиха Съдилищата във Видинско през 2022

В Окръжен съд – Видин се проведе годишно отчетно събрание на съдилищата от съдебния район, съобщиха от Пресцентъра на Институцията. В него участваха председатели, заместник-председатели, съдии и съдебни служители от съдебния район. Специални гости на събранието бяха: председателят на Апелативен съд – София – съдия Даниела Дончева, зам.-председателят и председател на наказателна колегия на Апелативен съд – София – съдия Александър Желязков, г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров – членове на съдийска колегия на ВСС, съдии от Апелативен съд – София и Върховен касационен съд, съдия Антония Генадиева – председател на Административен съд – Видин и прокурор Ваня Ненкова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин.

Председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев, представи годишния отчетен доклад за дейността на съдебния окръг. Констатацията е следната:

През 2022 г. общият брой на постъпилите първоинстанционни дела в Окръжен съд-Видин е 465, броят на разгледаните такива през периода дела е 580, към началото на отчетния период броя на висящите дела е 115. Общият брой на свършените дела е 474, като 453 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 89,66 % от делата.

През отчетния период общият брой на постъпилите второинстанционни производства в Окръжен съд-Видин е 376, броят на разгледаните такива през периода дела е 413, а към началото на отчетния период броят на висящите второинстанционни производства е 37. Общият брой на свършените дела е 373, като 235 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 90% от делата.

През отчетния период общият брой на първоинстанционни и второинстанционни производства е 841 бр., общият брой на останали висящи дела от предходен период е 152 бр. Така общият брой на разгледаните през периода дела е 993, свършените производства са 847 дела или 85.30%.

През отчетния период в ОС-Видин щатната численост за съдии е намаляла от 10 на 9 съдии, поради пенсиониране на един съдия и 1/един/ младши съдия, който е в отпуск по майчинство. Съдът работи в намален състав /без двама съдии/. Щатната численост на Окръжен съд-Видин за съдебни служители е 28.

В Районен съд – Видин през 2022 г. общият брой на постъпилите дела е 4053, броят на разгледаните такива през периода дела е 4820, от предходен период са останали несвършени общо 765. Броят на свършените дела е 3704, като 3014от тях са приключили в тримесечен срок, което са 81% от делата. Постигнатият резултат на приключени в срок дела на Районен съд Видин бе отчетен като положителен.

През отчетния период в СИС /съдебно изпълнителна служба/ при Районен съд – Видин са образувани 620 дела, а от предходните периоди са останали несвършени 2910 дела.Общо на разглеждане са били 3530 дела. Събраните суми през отчетния период са 621 415,68 лв.

През 2022 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Кула е 333, броят на разгледаните такива през периода дела е 379, от които 46 дела са останали несвършени от предходната 2021 година. Общият брой на свършените дела е 323, като 302 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 93% от делата.

През отчетния период в СИС при Районен съд-Кула са постъпили 47 изпълнителни дела от всички видове, останали несвършени от предходен период са били 166, общо разгледани дела 213. Събрана сума през 2022г. възлиза на 19 102 лв.

В Белоградчишкия районен съд през 2022 г. са постъпили общо 967 дела, броят на разгледаните такива през периода дела е 1084, от които 117 дела са останали несвършени от предходната 2021 година. Общият брой на свършените дела е 973, като 849 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 87 % от делата.

През отчетния период в СИС при Районен съд-Белоградчик са образувани 48 дела, от предходните периоди са останали несвършени 305 дела, като за разглеждане са били 353 дела.

В заключение председателят на Окръжен съд – Видин квалифицира работата на окръжния и районните съдилища от съдебния окръг през изминалата 2022г. година като много добра. Поздрави всички съдии и съдебните служители от съдилищата за отлично свършената работа и им благодари за високия професионализъм и мотивираност при изпълняване на служебния дълг.

Гостите поздравиха ръководството на Съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати. Председателят на Апелативен съд – София – съдия Даниела Дончева поздрави всички за отлично свършената работа. Тя отбеляза, че въпреки трудностите с кадровата обезпеченост, резултатите, отразени в доклада, са много добри и пожела на магистратите да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!