Какво решиха общинските съветници във Видин

На редовно заседание на местния парламент днес бе прието Общината да кандидатства с предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост за Гребната база и стадиона, съобщиха от Пресцентъра на Общината. С това решение бе дадено съгласие общинската администрация да осигури собствен принос в размер до 10% от стойността на бюджета и за двата обекта.

Общинските съветници гласуваха също предложение за кандидатстване на Общината по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно изпълнение на ПРР“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“. Целта на процедурата е да се подпомогнат бенефициенти във връзка с предстоящия програмен период 2021-2027 година.

В рамките на дневния ред беше разгледано и прието предложение за извършване превод на финансови средства от бюджета на Общината за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми.

По време на заседанието бе дадена думата на кмета на Видин д-р Цветан Ценков за коментар относно Пречиствателната станция за отпадъчни води в града. Той обяви, че е подаден сигнал до Специализираната прокуратура за нарушенията, извършени от предишното ръководство на Общината. След проведени разговори с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, задълженията на Общината са нулирани. „Пречиствателната станция не се отрази с огромна финансова тежест на Община Видин“ – допълни още д-р Ценков.

Общинските съветници предложиха Венцислав Боянов за делегат на предстоящото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Петка“, което ще се проведе на 23 юни тази година.

Одобрен бе и Отчет за изпълнението през 2022 г. на мерките, заложени в „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин за периода 2021-2025 г. и План за действие“, „Програма за опазване на околната среда на Община Видин 2021-2028 г.“ и „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Видин 2021‐2028 г.“

Гласувани бяха още няколко точки, свързани с приемането на отчет на Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин през 2022 г., както и Годишна програма за 2023 г.; Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.; Правилник за организацията и управлението на Общинско предприятие „Обреден дом“ – гр. Видин.

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 35 точки, бяха приети предложения относно провеждане на търгове за продажба на имоти частна общинска собственост; за одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот по кадастралната карта на гр. Видин – местност „Алимана 2“. Д-р Ценков коментира, че Общината няма намерение да продава имоти под пазарната цена. „Община Видин е длъжна да привлича всеки един инвеститор, който иска да развива своята дейност на територията на Видин“ – каза кметът и подчерта важността на такива инвестиции, тъй като те осигуряват работни места за видинчани.

Взето бе още решение за отдаване под наем на търговски обекти, клетки и площи за разполагане на обекти общинска собственост за търговска дейност за срок от 10 години, както и търговски маси общинска собственост за срок от 5 години, находящи се на Централния пазар в града. Одобрено бе и предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват на поземлен имот „за пешеходна зона и озеленяване“ по плана на ж.к. „Гео Милев“ във Видин и други.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!