Изплащат парите за отчуждените имоти за скоростния път

Областна администрация Видин уведомява собствениците на имоти, засегнати от Обект: „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128,47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) на територията на областите Видин и Монтана“, намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, че изплаща определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет №12 от 06.01.2023 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.

Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи: заявление по образец; скица – оригинал; документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис; актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо /упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал; влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо; декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец; декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец; декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи: заявление по образец; скица – оригинал; документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис; влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо; актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал; декларация, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец; декларация за липса на тежести върху имота – по образец.

Центърът за административно обслужване на Областна администрация Видин се намира на партерния етаж в сградата на администрацията, на адрес гр. Видин, улица „Дунавска“ №6 и е с работно време от 9,00 до 17,30 часа без прекъсване.

Образците на заявленията и декларациите са достъпни на интернет страницата на Областна администрация Видин: https://vidin.government.bg/editor/files/obrazci_dokumenti/Obrazci-obeshtetenia-RMS-12-2023.rar

Снимката е илюстративна
Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!