„Белите петна“ гарантират правата на собственици без договори

Соня Мачорска

Режимът на „белите петна“ защитава и гарантира правата на малкия собственик, който не е сключил договор за управление на собствеността си, информират с прессъобщение от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на Министерство на земеделието и храните, в отговор на направен и разпространен в медиите анализ по въпроса от Института за политики и развитие (ИПР) вчера.

„Всеки собственик e свободен да избира начина на управление на земеделските си земи, казват от Министерството, съобразно тяхното предназначение. Може да я обработва лично или чрез предоставянето й под наем или аренда с договор. За тези обстоятелства собственикът е длъжен да подаде декларация, като може да го направи и електронно. В тази декларация собственикът на земеделска земя може изрично да отбележи, че не желае имотите му да се включват в масиви за уедрено ползване (така наречените едногодишни споразумения за уедрено ползване).

В България земеделската собственост е изключително разпокъсана, като средният размер е 5,5 дка на собственик и прави нееефективно земеползването в реални граници. Именно тази разпокъсана структура на земеделието в България безусловно определя нуждата от уедравяне по масиви. В тази връзка в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е разписана процедура за уедрено ползване на земеделските земи чрез едногодишни споразумения, без промяна на правото на собственост. В тези споразумения участват всички земеделски производители със съответните права на земеползване, съгласно сключените договори. В тези масиви влизат и т.нар. „бели петна“ или земите, за които собствениците не са сключили договори и не са подали декларация за начина на стопанисване, както и не са подали декларация, че не желаят да се включат в тези масиви.

„Режимът на „белите петна“ – понятие „бели петна“ не съществува, както и няма имоти без собственици. Има обаче имоти, за които не се регистрира никакво действие по управлението им от страна на собственици или ползватели, т.е. това са изоставени имоти. В практиката тези имоти разговорно са добили популярност като „бели петна“.

Земеделски имоти се предоставят за едногодишно уедрено ползване чрез заповед, като всеки имот е индивидуализиран със собственика си и по никакъв начин не може да се придобива по давност. С този режим са абсолютно гарантирани правата на собствениците на най-малки размер имоти, както и собствеността, опазването и съхранението на качеството на земеделските земи и получаването на пазарната рента за района.

От прилагането на тази процедура средно годишно 237 хиляди собственика на земеделска земя имат право ежегодно да получат доход от нея, без разходи за стопанисването и управлението й. Собствениците на т. нар. „бели петна“ могат да получат сумите, платени за ползването им, от Общинските служби по земеделие. Необходимо е да подадат заявление и да се легитимират като собственик или наследник.“

„Белите петна“ гарантират правата на собственици на земя без договори, твърдят от Земеделското министерство. Собствениците получат парите си от Общинските служби по земеделие.

error: Content is protected !!