Общи условия

Общи условия за ползване на danubebridge2.com в сила от 01.12.2019 г.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на уебсайтa danubebridge2.com и урежда отношенията между Соня Мачорска и всеки един от потребителите на сайта.

Чл. 1.

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

danubebridge2.com е уебсайт в Интернет, собственост на Соня Мачорска.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща /непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL/, препълване на каналите /FLOOD/, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация /HACK/, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви /CRACK/, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение.

Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Контекстен и поведенчески анализ – подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители.

Потребител е всяко лице, което ползва сайта danubebridge2.com .

Предназначение на контекстния и поведенчески анализ e определяне на лингвистични зависимости, по-специално – семантичен анализ, PLSA, LDA и други, базирани на неперсонализирани данни и позволяващи адаптиране на съдържанието на danubebridge2.com, показвани на потребителя; показване на относими резултати при търсене; за предотвратяване получаването на нежелана електронна поща; за защита от зловреден софтуер; за показване на таргетирана реклама и др.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави ползването на danubebridge2.com обективно невъзможно.

Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Соня Мачорска може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя, в случай на възникване на спор между страните. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://anafeds.com/bg/terms.php по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чл. 2.

Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

При извършване на промени в настоящите Общи условия, Соня Мачорска довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в danubebridge2.com и/или чрез публикуване на съобщение.

Чл. 3.

Соня Мачорска има право /но не и задължение/ да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от Соня Мачорска, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на danubebridge2.com, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта danubebridge2.com . Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Соня Мачорска може да бъде лишенa от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от нея Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на сайта. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни.

С

оня Мачорска има право да изпраща съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия потребителя се съгласява да получава съобщения от Соня Мачорска.

Соня Мачорска има право да обобщава анонимизирани данни, с цел подобряване и усъвършенстване на danubebridge2.com . Изборът на подходящи технически средства за използване на информацията се прави от Соня Мачорска, като се прилагат добри индустриални практики за запазване на интегритета на информацията и обезпечаване на бързият й пренос. Соня Мачорска обобщава тази информация за трети страни по начин и в обем, които не позволяват на третите страни разкриване на самоличността на отделни Потребители и не застрашават тяхната сигурност. Анонимизираните данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и по този начин да доведат до пряката и/или непряката му идентификация. Соня Мачорска действа с волята на коректен доставчик на услуги на Интернет обществото и не предоставя обработени данни на трети страни, когато масивът на тези данни е достатъчно малък и би могъл да позволи разкриване на дигиталната самоличност на даден Потребител. В случай, че Соня Мачорска предостави индивидуални данни за Потребител на трети страни, то това може да бъде извършено само при изричното съгласие на последния, което съгласие следва да бъде получено отделно.

Чл. 4.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта danubebridge2.com /включително наличните бази данни/, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Соня Мачорска или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Соня Мачорска и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Соня Мачорска или трето лице.

Чл. 5.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта danubebridge2.com

.

Защита на личните данни

Чл. 1.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано /субект на данни/; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Администратор е Соня Мачорска

Можете да се свържете със Соня Мачорска във връзка с обработката на лични данни по формата за контакт .

Личните данни, които събира Ilixx LLC, могат да бъдат разкривани на следните категории трети лица:

компетентни държавни органи, когато са поискани в съответствие с приложимите закони и утвърден ред и след като се уверим, че са налице тези предпоставки;

наши контрагенти, с цел да Ви предоставят персонализирани търговски предложения;

Smart Ad Server, посредством API, което не изисква човешка намеса;

DFP (инструмент на Гугъл), който дава възможност за предоставяне на персонализирани реклами;

други метрични инструменти, които могат да се съдържат като програмен код в рекламните съобщения. С цел избягване на всяко съмнение Соня Мачорска използва данните ви само ако предварително сте дали съгласие за това.

Соня Мачорска обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Соня Мачорска се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от неправомерен достъп, разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS /възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript,/CSRF/кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия/, click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите. Комуникацията между имейл сървърите на danubebridge2.com и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптиран TLS канал, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Соня Мачорска осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори.

Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Соня Мачорска взема съответните специални мерки за защита на данните.

Соня Мачорска се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 2.

Соня Мачорска събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя /безплатни или платени/, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени. Ако Соня Мачорска има нужда да използва тези лични данни за други цели, то Вашето съгласие ще бъде поискано отделно.

Чл. 3.

Соня Мачорска се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното съгласие на Потребителя;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; други посочени в закона случаи.

error: Content is protected !!