Участниците, подали оферти за реставрация на Синагогата

Соня Мачорска

Преди ден във Видин бяха отворени офертите на участниците по проекта „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ето регистъра на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР и КРР на обект „Реставрация и консервация на Еврейска синагога и реконструкция и адаптация за „Културен център „Жул Паскин“ и изграждане на обслужваща сграда. Имената на участниците са написани по реда на подаване на офертите:

Сдружение „Реставрация Синагога 2020“ – София;

„Пи Ес Пи“ ЕООД – София;

„Камо Билд Груп“ ООД – София;

„Интерхолд“ ЕООД – София;

ДЗЗД „Паскен“ 2020- София;

ДЗЗД „Реставрация Видин“ – Пловдив;

Обединение „Геострой ЕКСА – Видин“ – София;

ДЗЗД „Инфра-МАР 2020“ – София ;

ДЗЗД „Жул Паскин“ – София и

„Културен център Жул Паскин“ ДЗЗД – София.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта е 9 775 000 лева. От тях 8 275 000 лв. са безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж“, а останалите 1 500 000 лв. се осигуряват като заемни средства във връзка с механизма за финансов посредник от фонда за градско развитие „Север“.

Обект „Реставрация и консервация на Еврейска синагога и реконструкция и адаптация за „Културен център „Жул Паскин“ и изграждане на обслужваща сграда включва и следните подобекти: Подобект 1: Реставрация и адаптация на основната сграда на Синагогата. Подобект 2: Изграждане на обслужваща сграда в имота. Подобект 3: Ограда на имота. Подобект 4: Вертикална планировка и оформяне на околното пространство Сградата на Синагогата в гр. Видин е обявена като архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „национално значение“. Всички подобекти се намират в поземлен имот с идентификатор 10971.501.571 с площ 2 530 кв.м. Сградата на синагогата е със застроена площ 638 кв. м.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!