Без повишение на данъците в Община Видин

На редовното заседание на Общинския съвет, чийто дневен ред включваше над 40 точки, бе гласувана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Общината, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Действащата наредба е приета през 2008 г. и до момента не е коригирана, съгласно промените в законодателството. Приета бе и „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности по приходната и разходната част, общо и в т.ч по групи, параграфи и подпараграфи в стойностни показатели“. През тази година Общината предвижда погашения на безлихвен заем за финансово оздравяване от централния бюджет в размер на 830 000 лв., дългосрочен заем, отпуснат от „Търговска банка Д“ АД за 1 251 005 лв., два кредита към Фонд Флаг ЕАД за 379 200 лв. и за 6 642 045 лв., както и финансов лизинг за закупуване на държавни материални активи.

Съветниците одобриха също проект на Наредба за условията, реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Целта е да се предотврати допускането на злоупотреби и да се постигне маскимална прозрачност при изразходване на средства. Сред критериите за осъществяване на финансиране на спортните клубове е те да имат постигнати резултати в Международния и Държавен спортни календари за предходната година; да стимулират развитието на детско-юношеския спорт; да организират и провеждат традиционни за Община Видин спортни прояви, включени в спортния календар на Общината за съответната година и др.

Местният парламент гласува и две предложения относно одобряване на задание и разрешение за изработване на подробни устройствени планове за обектите: „Инженеринг за изграждане на водопроводно отклонение за пристанищен терминал Видин – юг” и „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин – север”, както и няколко промени в общия устройствен план във връзка с инвестиционни намерения.

Бяха одобрени за включване в дневния ред три допълнителни точки. Едната от тях е свързана с приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Видин за 2020-2021 г. Другата – за безвъзмездно предоставяне на 2 ведомствени жилища, частна общинска собственост, на медицински лица, отзовали се на призива за подпомагане на дейностите във видинската болница „Св. Петка“. Предложението бе внесено във връзка със създалата се извънредна ситуация заради COVID-19, както и с кадровия дефицит в лечебното заведение.

Третата допълнителна точка е относно кандидатстване с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1,т. 2 от Закона за социално подпомагане, за получаване на средства по фонд „Социална закрила“. Основната дейност на проекта е да осигури непрекъснат образователен процес на тези деца и младежи, както и да подпомогне тяхната самостоятелност чрез закупуване на технически средства с лицензиран софтуер.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!