Изплащат обезщетенията за пътя до Ботевград

Областна администрация Видин уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Модернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, че изплаща определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет № 410 от 19.06.2020 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.

За целта:

1. Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:

1.1. заявление по образец;

1.2. скица – оригинал;

1.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;

1.4 . актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;

1.5. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

1.6. актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;

1.7. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;

1.8. декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;

1.9. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;

1.10. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – оригинал.

2. Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:

2.1. заявление по образец;

2.2. скица – оригинал;

2.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;

2.4. влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;

2.5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;

2.6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;

2.7. актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията – оригинал.

Образци на заявленията можете да намерите на следния линк: https://vidin.government.bg/editor/files/obrazci_dokumenti/2020_Obrazci_obezshtetenia_E79.zip

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!