Решенията на Общинския съвет във Видин днес

Създават се: Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, Общинско предприятие „Социални дейности“, в чиято структура влиза досегашното Направление „Социални и здравни дейности“ и Общински културен институт „Дунав“, обединяващ Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“, Градския духов оркестър и Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“. Създаването на тези структури няма да е свързано с освобождаване на персонал, съобщиха от Пресцентъра на Общината. То цели постигане на по-добра оперативност и повече възможности за привличане на допълнителни средства от директорите, които стават второстепенни разпоредители с бюджет и ще бъдат избрани след провеждане на конкурси.

Подкрепено беше и предложението за сформиране на звено „Детско и училищно здравеопазване“, обхващащо медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата и Диагностичния център за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна и предучилищна възраст. Гласувано беше също така създаването на нова организационно обособена структура чрез сливане на Детска млечна кухня и Детска ясла „Слънчев кът“ и въвеждане в нея на системата на делегиран бюджет, считано от 1 януари 2021 г.

Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С нея се въвеждат нови услуги, които до този момент Община Видин не е предлагала – такса за транспорт на строителни отпадъци до Регионалното депо; ползване на общински контейнер 4 куб. м за събиране на строителни отпадъци; ползване на автовишка до 15 км; подрязване на декоративни дървета до 3 м височина с почистване на района; и подрязване на декоративни дървета до 5 м височина с почистване на района.

Общинският съвет гласува план-сметката за разходите за извършване от Община Видин на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 г. Предвидените средства са в размер на 7 628 009 лв., като спрямо 2020 година има увеличение с 1 382 737 лв. То се дължи на повишаването на размера на минималната работна заплата и значителното нарастване на размера на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както и на определените повече средства за поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване.

Одобрени бяха няколко предложения, свързани с кандидатстване по проекти. С едно от тях беше дадено съгласие Общината да осигури собствен принос в размер до 1% от стойността на бюджета по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“, на обща стойност 3 399 692,22 лв. Той предвижда основен ремонт на административната сграда на общинската администрация. В момента проектното предложение е в процес на оценка.

Друго от взетите решения е във връзка с изпълнявания от Община Видин проект „Реставрация и адаптация на Синагога Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. С оглед на постановеното в чл. 113, ал. 6 от Закона за устройство на територията изискване „при изменение на подробните устройствени планове на защитени територии за опазване на културното наследство или за части от тях задължително се изготвят работни устройствени планове“, Общинският съвет даде съгласие да се изработи и одобри проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и Работен устройствен план в обхват на ПИ с идентификатор 10971.501.571, урегулиран в УПИ III „за синагога и озеленяване“.

Общинските съветници одобриха също така кандидатстването на Община Видин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020. Целта е с проектното предложение да се осигури топъл обяд на 500 нуждаещи се от всички населени места в Общината, попадащи в допустимите целеви групи.

Друго проектно предложение, за което ОбС даде съгласие е „Ремонт на Младежки дом в гр. Видин“. С него ще се кандидатства по проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. Общата стойност на проекта ще е 400 000 лв., от които 120 000 лв. финансиране от „Красива България“ и 280 000 лв. – съфинансиране от общинския бюджет. Предвидените дейности включват ремонт на покрив, изграждане на санитарни помещения и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

На заседанието бе решено още да бъде изплатена семестриалната такса на осем студенти, записани в първи курс на Филиал Видин на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за академичната 2020/2021 година, отговарящи на определените с решение на ОбС критерии.

С решение на Общинския съвет в условия на извънредни кризисни обстоятелства учениците, настанени в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Градско ученическо общежитие, са освободени от заплащане на такса за дните, в които присъственият образователен процес е преустановен и обучението се осъществява в електронна среда.

Снимка: Пресентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!