Административният съд във Видин се отчете

Отчетен доклад за резултатите от дейността на Административен съд Видин през 2020 г. е представен и обсъден пред съдии и съдебни служители, съобщиха от Пресцентъра на институцията.

В доклада си Председателят на съда – съдия Антония Генадиева отбелязва, че въпреки сложната епидемиологична обстановка образуването и движението на делата в Административен съд Видин са съобразени с нормативните изисквания. „Основните цели на съдиите и съдебните служители бяха насочени към съкращаване на сроковете по движението, разглеждането и решаването на постъпилите дела, както и подобряване на качеството на съдебния процес. За улеснение на гражданите и административните органи, голяма част от обмена на документи, свързани със съдопроизводството се извършваше по електронен път.“

За периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. новообразуваните дела са 549 и 124 – неприключили от предходните отчетни периоди. Общият брой на делата за разглеждане възлиза на 673 бр., като от тях първоинстанционните дела са 410 броя, а касационните 263 бр.

Общо свършените дела през отчетния период са 609 бр., или 90 % от делата. 533 бр. са свършени в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение се равнява на 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 484 бр., а прекратените производства са 125 бр.

„Индикатор за добрата работа е високият процент на делата, свършени в срок до 3 месеца – 88% , това налага изводът, че бързината на съдебното производство е с постоянен характер“ – уточни Председателя на съда.

През изминалата 2020 година, в Административен съд Видин бяха разгледани и дела с обществен и медиен интерес. Административни дела по жалби срещу Решенията на Министерския съвет на Република България за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ и искови молби срещу Администрацията на Министерския съвет на Република България, Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, свързани с незаконосъобразни актове, действия и бездействия на посочените органи в завода за обезвреждане на боеприпаси и производство на взривни вещества „Миджур” в с.Горни лом, обл. Видин. Медиите и обществеността получаваха информация по движението на делата чрез прессъобщения, както и чрез уточняващи интервюта.

Стремежът на ръководството на Съда към достигане на европейските стандарти в административното правораздаване е виден от усилията, насочени към засилване на прозрачността и отчетността в работата на Административен съд Видин. Ежеседмично са изготвяни прессъобщения за предстоящите за разглеждане дела и относно произнасянето на Съда по общественозначими такива.

В заключение съдия Генадиева обобщи: „За поредна година Административен съд Видин постигна изключително добри резултати – реализирани благодарение на потенциала, желанието и отговорността, с които съдиите и съдебните служители изпълняваха служебните си задължения.“

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!