Какво свършиха съдилищата във Видинско

На специална пресконференция днес бе отчетена дейността на Окръжен съд – Видин, в чийто състав влизат: Районен съд – Видин, Районен съд Белоградчик и Районен съд – Кула. С доклад за прилагането на Закона и за дейността на съдилищата от Видински съдебен район през 2021 година запозна журналистите Илия Илиев, председател на Окръжен съд – Видин. Той беше категоричен, че „през отчетния период, независимо от възникналите трудности при осъществяване на правораздавателната дейност, свързани с продължаващата епидемиологична обстановка в страната, не може да не се изтъкне високия професионализъм, мотивираност и лична отговорност на съдиите и съдебните служители на Окръжен Съд – Видин, които полагат нужните усилия за отстояване върховенството на закона, повишаване на качеството на правораздаването и разглеждане на делата в разумен срок.“

През отчетния период щатната численост в Окръжен Съд – Видин е била 9 съдии и 1/един/ младши съдия. През 2021 г. Окръжен Съд-Видин е осъществявал правораздавателната си дейност на територията на Област Видин с население 74 440 души по данни на НСИ, от преброяването направено декември 2021г. През отчетния период съдебните служители са увеличени от 27 на 28 броя плюс четирима съдебни секретари.

През 2021 година съдиите в Окръжен съд – Видин са били обособени в две отделения – Гражданско и търговско отделение и Наказателно. В гражданското и търговско отделение са работили съдиите: Васил Василев /до 01.03.2021г./, Анета Петкова-Зам. Председател и председател на това отделение, Светла Стоянова, Валя Младенова и Габриел Йончев. От 01.11.2021г. в това отделение е командирована съдия Нина Николова от РС-Видин със Заповед на Председателя на Апелативен Съд-София. В наказателното отделение са работили: Илия Илиев – И.Ф. Председател Окръжен Съд-Видин, Люлин Лозанов, Владимир Стоянов и Росенка Денова.

Към началото на отчетния период броя на висящите дела е 206. За сравнение към началото на предходния отчетен период, когато броя на висящите дела е бил 136, а в началото на 2019г. – 1115 броя. Големият броя висящите дела в началото на 2019г. е във връзка с началото на епидемиологичната обстановка в страната, като впоследствие се стига до намаляване в този показател.

През отчетния период са образувани общо 936 дела, през предходния отчетен период са образувани 932 дела, а за 2019 г. – 863 дела. При гражданските дела е налице намаляване на броя на постъпилите дела през годината със 177 бр. в сравнение с предишната година, при наказателните се наблюдава увеличение със 181 бр., в сравнение с 2020 година.

В началото на периода е имало едно несвършено дело със значим обществен интерес – дело №150/2020г. – за убийство в клуб в гр. Видин, което и до момента е висящо в Окръжен Съд. През отчетния период няма образувани нови дела със значим обществен интерес.

Има образувано НОХ дело №116 от 2021г., по което досъдебното производство е образувано 2014г. въз основа прокурорска преписка 21719/2013 г. на Районна Прокуратура гр. Видин, след което преобразувано и водено в Специализиран отдел към Софийска Градска Прокуратура, по което един от обвиняемите е бил бившия кмет на Община-Видин, Румен Видов, но след неговата кончина, делото е внесено с Обвинителен акт на Специализиран отдел към Софийска Градска Прокуратура за разглеждане във Видински Окръжен Съд срещу двама подсъдими по обвинения за престъпления извършени през 2008 – 2010г. по чл. 203 ал. 1 от НК и чл. 202 ал. 1 от НК на 13. 05. 2021г. и по настоящем е висящо.

В пресконференцията участваха още: Ани Петкова, зам.-председател на Окръжен съд и Таня Кръстева, експерт „Връзки с обществеността“.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!