Увеличават заплатите на медицинския персонал в детското и училищно здравеопазване

Със свое решение правителството прие днес допълнително увеличение на приетите с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изм. с РМС № 196 от 2022 г. (РМС № 50 от 2022 г.), стойностни показатели на стандартите за финансиране на медицинското обслужване в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, на библиотеките с регионален характер, на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование и на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация.

За увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, с цел достигане на минималните нива на заплащане договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, стойностните показатели на стандартите за финансиране на тези дейности са увеличени средно с 30 на сто спрямо приетите от 1 април 2022 г. с РМС № 50 от 2022 г. Необходимите средства за това увеличение за периода май-декември 2022 г. са в размер на 34,3 млн. лв.

Стойностните показатели на стандартите за финансиране на Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование са увеличени във връзка с договореното със социалните партньори увеличение на възнагражденията на персонала в предучилищното и училищното образование от 1 септември 2022 ; г., като за педагогическите специалисти се предвижда увеличение от 5 на сто, а за непедагогическия персонал – от 4 на сто. За компенсиране на повишените разходи за издръжка и храна се предвижда увеличение на средствата от 1 юли 2022 г. Необходимите средства за тези увеличения са в размер на 114,5 млн. лв.

Стойностният показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер се увеличава от 1 юли 2022 г. от 21 854 лв. на 24 232 лв. за една субсидирана бройка, или има увеличение с 10,9 на сто спрямо приетия от 1 април 2022 г. с РМС № 50 от 2022 г. Необходимите средства за това увеличение са в размер на 1,4 млн. лв.

Завишени са максималните коефициенти за съответните групи общини, които се използват при изчисляването на стандарта за средствата за заплати на служителите, заети в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“. Увеличението на средствата за разходи за персонал в тази дейност е в размер на 30,3 млн. лв., считано от 1 юли 2022 г.

Необходимите средства за прилагане на решението са общо в размер на 180,5 млн. лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 година.

С предложеното допълнително увеличение на стандартите ще се осигури изпълнението на договореностите в Колективния трудов договор в отрасъл Здравеопазване 2022 г., ще се повишат възнагражденията на персонала и ще се осигури дейността на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ще се повиши качеството на предоставяните услуги от общинската администрация и от библиотеките с регионален характер, като ще се осигурят и по-добри възнаграждения на заетия персонал в тези публични услуги.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!