Опашки за климатици

Нескончаеми опашки за подмяна на старите отоплителни уреди с климатици се извиват в Общината от понеделник. Стълпотворението е във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“, по който наличният финансов ресурс дава възможност да бъдат подменени отоплителните уреди в още домакинства в Общината.

От 13 март гражданите, които желаят да подменят отоплителните си уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, използващи като гориво електричество, пелети или втечнен газ, подават заявления. Срокът за кандидатстване е до 24 март, като документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите, който се намира в сградата на общинската администрация на пл. „Бдинци“ №2.

Всеки кандидат трябва да заяви съгласие безвъзмездно да предаде стария си отоплителен уред, в случай че бъде одобрен за получаване на ново екологично устройство. Единственото изключение е в случаите, когато имотът се отоплява чрез отворена и зидана камина на дърва и въглища, като това се удостоверява чрез констативен протокол.

Към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота. Към момента на подаване на документите, кандидатът трябва да е заплатил дължимите за 2022 година местни данъци и такси. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице само в Центъра за административно обслужване в Община Видин. Ако кандидат е подал заявление в рамките на предходна покана и то е било одобрено, той не следва да подава документи по новия прием, защото те няма да бъдат разглеждани. По настоящата покана може да се кандидатства за подмяна на отоплителни уреди само в един имот, който е собственост/съсобственост на кандидата.

Получените заявления ще бъдат разгледани за съответствие с изискванията и ще бъде направено класиране. То ще се извърши чрез приоритизиране по показатели, съчетаващи екологични, социални, технически и икономически критерии, като максималният брой точки от всички критерии е 30. В случай че кандидати съберат равен брой точки, предимство в крайното класиране ще имат тези с по-голям брой точки по критерий 1. При всяко ново равенство по съответния критерий, по-високо в крайното подреждане се класира кандидатът с по-голям брой точки по следващия пореден критерий. При равенство по всички критерии предимство има кандидатът с предишен входящ номер, тоест подалият пръв документите си.

При първата и втората покана наличният по проекта финансов ресурс е позволил да бъдат одобрени всички кандидати, отговарящи на изискванията, така че реално не се е наложило да се прилагат критериите. Оставащият финансов ресурс и направените анализи показват, че при сегашната трета покана ще има възможност да се одобрят значително по-малък брой заявления, така че ще е решаващ броят точки, получени от съответния кандидат.

След извършване на класирането и обявяването на резултатите, се пристъпва към сключването на договор с одобрените кандидати.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!