Окончателно – незаконна е такса смет във Видин за 2022

С решение № 3520 от 04.04.2023 г. Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на осми март две хиляди и двадесет и трета година, реши: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/05.07.2022г., постановено по адм. дело № 29/2022г. по описа на Административен съд – Видин. ОСЪЖДА Община Видин да заплати на Областна администрация-Видин съдебни разноски в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Делото е образувано по касационна жалба от Общински съвет Видин срещу решение № 68/05.07.2022г., постановено по адм. дело № 29/2022г. по описа на Административен съд – Видин, с което е отменено решение № 1, взето с протокол № 1/07.01.2022 г. на Общински съвет Видин, в частта по т. 2 относно определяне на размера на такса битови отпадъци за 2022 г. С определение № 66 от 16.02.22 година, АС Видин е прекратил производството по отношение на т. 1 от оспореното решение. Това определение е потвърдено от ВАС с Определение № 2924 от 29.03.22 г. по адм. д. № 2483/22 г.

Наведените в жалбата възражения за неправилност на първоинстанционния съдебен акт, като постановен при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила, допуснато при преценката на съвкупния доказателствен материал и необоснованост са относими към касационните основания по чл. 209 АПК. Формулиран е петитум за отмяна на първоинстанционното решение и вместо него постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли подадената жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба. Счита, че първоинстанционният съд е изяснил фактите по делото и е направил изводи в съответствие с установената фактическа обстановка и приложимото материално право. Намира, че след изпълнение на задълженията по чл.172а АПК, решаващият състав правилно приема, че оспореният общ административен акт е незаконосъобразен, което обосновава липсата на касационни основания за отмяна.

Съдебното решение се основава на обоснованата преценка на събраните доказателства, като е постановено в съответствие с приложимите за казуса материалноправни норми. Решаващият състав е обсъдил доказателствата, становищата на страните и приложимата към спора материално-правна уредба, като при анализа на събраните в хода на административното и съдебно производство писмени доказателства е обсъдил релевантните за спора факти и е формирал правилен извод за незаконосъобразност на процесния общ административен акт.

Обоснован е изводът на съда, че при издаване на административен акт са допуснати съществени нарушения на процедурата по чл.65-чл.71 от АПК, а самото решението не съдържа мотиви. Правилно е прието, че характерът на оспореното решение е такъв на общ административен акт.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!