Административен съд за казуса „Председател на Общински съвет – Видин“

Административен съд Видин оставя без разглеждане жалбата на Светослав Славчев, като председател на Общински съвет Видин против Заповед № РД 25-40/29.11.2023 г. на Областен управител на област Видин и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 251/2023 г. , съобщиха от Пресцентъра на институцията.

В мотивната част на Определението на Съда се сочи, че Тълкувателно решение № 3 от 25.07.2023 г. по т.д. № 5/2022 г. на ВАС предвижда, че правомощието на областния управител по чл.45 от ЗМСМА, да върне за ново обсъждане решение на общинския съвет по съществото си представлява своеобразно право на вето върху актовете на общинския съвет от страна на областния управител, което представлява пречка тези актове да влязат в сила и да породят правни последици, преди да бъдат разгледани повторно. По-нататък в същото тълкувателно решение се посочва, че първоначалният акт на общинския съвет не може да бъде предмет на оспорване, тъй като той, на основание ал.7, не влиза в сила, т.е. той не е годен да породи правни последици и следователно е недопустим за оспорване. В резултат на тези разсъждения се достига до извода, че предмет на евентуално оспорване пред административния съд не може да бъде първоначално постановения акт от общинския съвет, а последващият, с който той съответно е изменен или потвърден.

Следователно правният характер на заповедта на областния управител, с която той упражнява правомощието си да върне за ново обсъждане акт на общинския съвет по същество представлява своеобразно повдигане на спор относно законосъобразността на този акт и се родее с жалбата, което изключва възможността той да бъде предмет на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност.

Издаването на заповедта от областния управител, с която се връща за ново обсъждане акт (решение) на общинския съвет поставя началото на процедура, при която общинският съвет в рамките на четиринадесет дневния срок по чл.45, ал.7 от ЗМСМА може да го отмени, измени или потвърди. През този период върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила. Последното изключва възможността за упражняване на правомощията по чл.166, ал.2 от АПК от съда по отношение на върнатия акт. В този смисъл особеното искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на оспорената заповед на областен управител на област Видин е недопустимо.

Горните мотиви водят до извода, че жалбата на Светослав Славчев, в качеството му на председател на ОбС-Видин против Заповед № РД 25-40/29.11.2023 г. на областен управител на област Видин е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните: жалбоподателя, областен управител на област Видин и кмет на община Видин.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!