Европейското финансиране за подпомагане на хората

Дванайсет години съществуват Европейските областни информационни центрове, известни като ОИЦ-ове, които регулярно разясняват политиката на Европейския съюз, касаеща програми и проекти, подпомагащи бизнеса, неправителствения сектор и гражданите.

Днес във Видин се проведе поредната пресконференция на местния ОИЦ, на която беше направено обобщение на задаваните въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни на ОИЦ-Видин в единадесетте общини на областта.

Мариела Савкова, Управител на видинския офис:Предоставянето на помощ по процедура „Адаптирана работна среда“ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа, изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Финасират се микро, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 50 000 лева, а максималният – 391 166 лева. За кандидати микро, малки и средни предприятия финансирането е, 100 % , за кандидати големи предприятия – 80 %. Краен срок за кандидатстване – 05.01.2024 г., 17:00 часа.

Цветомир Ценков, Експерт „Комуникация, информация и логистика”:


Процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ подкрепя българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. Допустими кандидати са микро, малки, средни фирми или малки дружества със средна пазарна капитализация. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 50 000 лева, а максималният – до 500 000 лева. Финансирането е 45%-50%. Краен срок за кандидатстване – 031.01.2024 г., 16:30 часа.

По процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ етап II са допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Този втори етап предвижда безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи и набирането на проектни предложения да приключи на 16.01.2024 г. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресусрс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Краен срок за кандидатстване е 16.01.2024 г.

Подробности за програмите на Европейския съюз може да бъдат обсъдени в офиса на ОИЦ – Видин.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!