Заключителна пресконференция по Програма „Развитие на регионите“

Община Видин реализира бюджетна линия № BG16RFOP001-8.006-0040 „Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021-2027″, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Тя е насочена към подпомагане на Община Видин – потенциален бенефициент по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Секретарят на Общината Емилиян Енчев представи резултатите от изпълнението на работата по бюджетната линия. Той отбеляза, че реализираните дейности са подбрани целесъобразно и отговарят на основните потребности на целевата група – служители на община Видин:


Източникът на финансиране на бюджетната линия е Oперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“. Общата стойност на бюджетната линия е 279 969,19 лв. (100 % БФП), а периодът на изпълнение – от 11.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!