Обществено обсъждане на два проекта за децата и учениците в Община Видин

Проектите на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за 2024 година и на Общинската програма за закрила на детето 2024 година бяха обсъдени днес, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Присъстваха: заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, началник отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин Цветана Милкова, експерти от общинска администрация, Регионално управление на образованието (РУО), представители на публични институции и др.

Борислава Борисова представи проект на Плана, определен в Закона за предучилищно възпитание и училищно образование, който изисква от Общините да разработват и приемат ежегодно в срок до 30 април на текущата година Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Той се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината и се съгласува с началника на РУО. Планът се изработва на база изготвената Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за двугодишен период 2022 – 2024“, каза Борислава Борисова.

Подкрепата за личностното развитие е регламентирана също и в Наредбата за приобщаващото образование и включва две основни дейности: обща подкрепа, която се изразява в занимания по интереси, кариерно ориентиране на учениците, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, педагогическа и психологическа подкрепа; другата е допълнителна подкрепа, която включва индивидуална работа по конкретен случай – за деца със специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, с хронични заболявания или деца в риск.

Емилия Николова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин, изведе основните акценти на Проекта на Годишния план за личностно развитие, който обхваща две учебни години – 2023/2024 и 2024/2025. Планът съдържа два раздела: първият е Общинска програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин, като включва мерки и дейности по пет оперативни цели, насочени към осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията на децата и учениците; вторият раздел представлява Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците от Общината, която се отнася за всички техни изяви, организирани от училищата като концерти, тържества, състезания, изложби, турнири и редица други. През 2024 година изявите на учениците са с 28 повече в сравнение с 2023 година.

Заместник-кметът Борисова представи пред присъстващите и Общинската програма за закрила на детето, която е изготвена от Комисията за детето към Община Видин. В нейното изработване участват и Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Дирекция „Социално подпомагане“, неправителствени организации. Програмата съдържа осем приоритета, които обхващат всички сфери – достъп до образование, здравни и социални услуги, спазване правата на децата, насърчаване на тяхното участие в спортни, културни и други дейности за свободното време.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на два проекта.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!