Повече новообразувани дела в Административен съд – Видин

Отчетеният доклад за резултатите от дейността на съда представи председателят на съда – съдия Антония Генадиева. На отчетното събрание присъстваха председателят на Върховен административен съд – съдия Георги Чолаков, съдия Емилия Миткова – председател на първо отделение във Върховен административен съд, председателят на Окръжен съд – Видин – съдия Илия Илиев, окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Видин – Ваня Ненкова, съдии и съдебни служители, съобщиха от Пресцентъра на институцията.

В доклада си председателят на съда – съдия Антония Генадиева отбеляза: „Усилията на съдиите и съдебните служители бяха насочени към съкращаване на сроковете по движението, разглеждането и решаването на постъпилите дела, както и подобряване на качеството на съдебния процес. В тази връзка и за улеснение на страните, участници в съдебния процес, 80 % от обмена на призовки, съобщения и други документи, свързани със съдопроизводството, се извършваше по електронен път.“

За периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. новообразуваните дела са 616 и 74 – неприключили от предходните отчетни периоди. Общият брой на делата за разглеждане възлиза на 690 бр., като от тях първоинстанционните административни дела са 342, касационните новообразувани са 348 бр. Броят на постъпилите дела през 2023 г. е по-голям с 15 % в сравнение с 2022 година.

Общо свършените дела през отчетния период са 624 броя, 296 от които са първоинстанционни и 328 – касационни.

От свършените през годината общо 624 броя дела, 489 бр. са решени по същество, а 135 броя са прекратени. В сравнение с предходната 2022 година броят на решените дела по същество се е увеличил с 67, а броят на прекратените се е увеличил с 40.

Свършените през годината 296 бр. първоинстанционни дела, по срокове се разпределят както следва: в срок до 1 месец – 127 бр., което е 43 %; в срок от 1 до 3 месеца – 105 броя или 35 % и в срок над 3 месеца – 64 броя или 22 %. Т.е бързината на съдебното производство в Административен съд Видин е с относително постоянен характер; забелязва се тенденция на запазване на високия процент на делата, решени по същество, при които процесът по решаване е значително по-дълъг и натоварващ, тъй като е необходимо време за призоваване на страните, получаване на административната преписка, назначаване на съдебни експертизи и др.; около 47 % от приключилите в едномесечен срок дела са решени по същество, което е добър атестат за бързината на решаване на делата в съда; около 78 % от административни дела в съда се решават в срок до три месеца, тъй като нормативно обоснованият срок за решаване на административните и административно-наказателни дела е три месеца от датата на тяхното постъпване в съда до постановяване на крайния акт;

Свършените касационни дела през отчетния период са 328 бр., като в срок до 1 месец са 127 бр. или 39%, в срок от 1 до 3 месеца – 172 броя или 52 % и в срок над 3 месеца – 29 бр. или 9 %. Останалите висящи в края на периода дела са 20 бр.

Важен критерий за качеството на работата на съдиите от Административен съд Видин е резултатът от касационната проверка на постановените актове от Върховния административен съд.

През 2023 г. от общо свършените 296 бр. административни дела са обжалвани 90 бр. Фактът, че 70 % от постановените съдебни актове по административните първоинстанционни дела, не са обжалвани е добра атестация за работата на магистратите. От върнатите след касационната проверка изцяло потвърдени актове са 65 %.

През изминалата 2023 година, в Административен съд Видин продължи разглеждането на дела с обществен и медиен интерес, а именно жалби срещу Решение №12/ 06.01.2023г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“, жалби срещу Решения на Общински съвет Видин, относно приети изменения и допълнения на Наредба на ОбС-Видин за определяне размера на местните данъци на територията на община Видин, също така и административни дела по реда на Изборния кодекс.

В заключение съдия Генадиева обобщи: „За поредна година Административен съд – Видин постигна изключително добри резултати – реализирани благодарение на потенциала, желанието и отговорността, с които съдиите и съдебните служители изпълняваха служебните си задължения. Всеки от съдиите и съдебните служители заслужава признание за свършената работа, за гражданската си доблест и кураж, с които работи, особено в условията на дефицит на доверие и неудовлетвореност на обществото от съдебната система.“

Председателят на Върховен административен съд Георги Чолаков даде висока оценка за отчетените резултати от дейността на Административен съд-Видин за 2023 година и отбеляза, че живеейки в турбулентните условия на съвремието, единствения начин за запазване на авторитета на съдебната власт е бързото, ефективно и прозрачно правосъдие. В коментара си за работата на административните съдии във Видин, съдия Чолаков уточни: „70% от съдебните актове, постановени в Административен съд-Видин не са обжалвани. Това е изключително висок показател и атестат за работата на съда“. Благодари и поздрави всички за прекрасните резултати, за бързината и отличната работата в екип на съдии и съдебни служители.

Председателят на Окръжен съд – Видин – съдия Илия Илиев и окръженият прокурор на Окръжна прокуратура – Видин Ваня Ненкова поздравиха ръководството на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати и добрата комуникация между институциите.

Снимка: Пресцентър АС – Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!