Какво реши Общинският съвет днес

Общинските съветници гласуваха актуализиране на бюджета на Община Видин за 2024 година във връзка с прехвърляне на средства от банковата сметка за чужди средства в бюджетната сметка на Общината от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Приета бе и актуализация на Поименния списък за капиталовите разходи в Община Видин за 2024 г., съобщиха от Пресцентъра на институцията

Местният парламент одобри и приемане на „Прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Видин по приходната и разходната част, както и размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете в Общината. Гласувано бе и предложение на кмета д-р Цветан Ценков за изменение на решение във връзка с удължаване на срока за погасяване по Договор за кредит от 05.12.2022 г., подписан с Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, представляващ краткосрочен дълг, сключен с цел реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Видин“.

Прието беше и предложение за предоставяне на средства от бюджета на Община Видин за покриване на неразплатени задължения за възнаграждения на екипа за управление на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, изпълнен по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Видин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По тази точка думата бе дадена на заместник-кмета по финансова-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Мартин Дончев. Той поясни, че Управляващият орган на Програмата е счел, че възложителят, в лицето на Община Видин, няма право да определя размера на сумата за проектиране, а фирмата, която е спечелила обществената поръчка. „Възнагражденията на екипа се изплащат въз основа на решение, взето преди няколко години от предишния кмет на Общината. Финансовата санкция е наложена за това, че е определен таван на сумата за проектиране и тази за строителство. Сумите е трябвало да бъдат изплатени до края на миналата година“. Дончев уточни, че екипът няма нищо общо с наложената санкция.

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 30 точки, бяха обсъдени и приети още предложенията за: захранване на банкова извънбюджетна сметка по Национален план за възстановяване и устойчивост с компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“; даване на съгласие за кандидатстване на Община Видин по Предложение за подготовка на проектно предложение по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“; инвестиционни намерения по Проект „България на три морета“ за изграждане на интермодален терминал на територията на Община Видин; изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Зони за платено паркиране“ – Видин; приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Видин 2024–2029; искане за безвъзмездно предоставяне на 8 броя помещения, публична общинска собственост, намиращи се в бившето СУ „Христо Ботев“, за нуждите на Регионален исторически музей – Видин; провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както и за отдаване под наем на имоти; приемане на Програма „Иновативен модел за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания 2024“; създаване на Временна комисия за предложения за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Видин и други.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!