Свинефермата в Дунавци получи акт

Соня Мачорска

Близо две години продължават периодичните протести на граждани от Дунавци против неприятната миризма, която се разнася от свинефермата до града, собственост на „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД.

Многобройни са жалбите, изпращани от Инициативния комитет на недоволните граждани до различни инстанции – Община Видин, РИОСВ – Монтана, МОСВ и др.

В Регистъра на обектите за контрол от РИОСВ – Монтана през 2021 година „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД фигурира под №1161. Специалисти от Инспекцията правят три проверка – планувана и извънредни, последната от които – на 7 декември. Обект на контролната дейност са били девет показатели – Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, Комплексни разрешителни, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите, Закон за управление на отпадъците, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закон за защита от шума в околната среда, Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

В отчетите за контролната дейност на РИОСВ – Монтана, обществено достъпни в сайта на Инспекцията (месеци септември, ноември и декември 2021 година) няма информация за издадените актове, предписания или наказателни постановления, административни нарушения, имуществени санкции, еднократни и текущи санкции или предписания за спазване на екологичното законодателство специално на „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД, тъй като данните са обобщени. Но такива има.

Според писмото, изпратено до Малин Младенов, председател на Инициативния комитет в Дунавци, подписано от Деница Славкова, директор на РИОСВ – Монтана, пише, че „на 07.12.2021 г. е извършена последната за 2021 година извънредна/извънпланова проверка в Обекта Свинекомплекс „Дунавци“, гр. Дунавци за изпълнение на условията в Комплексното разрешително и дадени предписания в предходни проверки.“

От писмото става ясно, че „източници на интензивно миришещи вещества от площадката и извън нея, са покривните вентилатори, разположени на покрива на производствената сграда.“

Съставен е констативен протокол за извършената проверка с „отправена покана за съставяне и предявяване на акт за установяване на административно нарушение“. Фирмата-собственик на фермата в Дунавци е получила и акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице при стриктно спазване на новите изменения на Закона за административните нарушения и наказания.

Свинекомплекс „Дунавци“ е включен за проверки в Регистъра на обектите за контрол от РИОСВ – Монтана и през 2022 година. Неприятната миризма от фермата, обаче, продължава периодично да се разнася до къщите на хората от малкия град – в зависимост от посоката на вятъра. А те се молят да духа в посока на отговорните институции и се надяват, че скоро тази „сага“ ще приключи, защото тази ферма дава поминък на десетина души от Дунавци и на още толкова от околните села.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!