Кметска пресконференция по актуални теми – втора част

Друга актуална тема, касаеща немалко граждани, е санирането на сградите. Светослав Скорчев, зам.-кмет в Общината, отговори съвсем лаконично, че привършват оздравителните дейности в 13 блока, от които четири жилищни сгради са завършени, осем са в процес на пред приключване. Нови 35 са кандидатствали, чака се решение на национално ниво.Сериозно забавяне има заради възникнал проблем със сградата на ул. „Градинска“ № 1А, която е паметник на културата.

Срокът на проекта е удължен до 31 декември. Трябва да се обновят 13 сгради (жилищни блока). В националната система за управление и наблюдение на европейските средства за България /ИСУН/ не е посочен броят на обновените до момента сгради. В раздел Финансова информация за проекта е написано, че до момента са изплатени от програмата на Община Видин 1 166 372.77 лева, като общата стойност на проекта е 3 635 228.96 лева изцяло безвъзмездни средства.

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“ е включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Проектът попада в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР на гр. Видин.

В рамките на проекта за тринадесет сгради от жилищната инфраструктура на община Видин, след решение на общото събрание на собствениците и подписан договор с община Видин ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. Необходимите енергоспестяващи мерки за всяка отделна сграда са отразени в доклади от обследване за ЕЕ, придружени с валиден сертификат за енергийни характеристики, направени от лицензирано за това лице. Мерките целят да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. И тринадесетте многофамилни жилищни сгради, обект на интервенция са в лошо техническо състояние. За успешното изпълнение на проекта Бенефициентът ще проведе процедури, съгласно изискванията на ЗОП за избор на изпълнители по дейностите на проекта, ще участва със свои представители в Екипа на проекта и ще контролира стриктното изпълнение на заложените дейности. В резултат от изпълнение на проекта на територията на Общината в тринадесет многофамилни жилищни сгради и за 389 жители на гр. Видин ще се създадат по-добри условия за живот.Реконструираните и обновени 13 сгради ще отговарят на съвременните изисквания.

За недоброто изпълнение при някои от санираните по този проект сгради Кметът отговори, че фирмите-изпълнителки трудно намират подизпълнители и работници… Но се упражнява контрол от Строителния надзор.

В момента се санират: ж.к. „Христо Ботев“ блок № 10; ж.к. Химик, блок №29; ул. Хаджи Димитър №24; жк. „Плиска“ блок №1; ул. „Градинска“ № 1А; ж.к. „Георги Бенковски“, блок 2; ул. „Цар Иван Срацимир“ № 6; ул. „Цар Асен I“ № 25; ул. „Сан Стефано“ № 3; ж.к.“Петко Каравелов“№3; ул.“Княз Борис I“ № 11; ж.к. „Георги Бенковски“ № 4 и ул.“Патриарх Евтимий“ № 1.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!