Последната сесия за 2023 г. на Общински съвет – Видин

С кворум от 25 общински съветници започна днешната извънредна сесия на Общинския съвет. Отсъстваха отново всичките народни избраници от ГЕРБ.

В началото клетва положи Албена Панова, избрана за общински съветник от листата на коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, която заема мястото на Лозина Николова, назначена за сам.-кмет в община Белоградчик.

По т. 1 от дневния ред – промяна на Поименен списък за капиталови разходи в община Видин през 2023г. и Актуализация на бюджета на община Видин за 2023 г. по приходната и разходната част общо и в т.ч. параграфи и подпараграфи в стойностните показатели и разчети, Цветомира Илиева – Зам. – кмет „ФСДБИР“, разясни подробности около нужната промяна:
След като актуализацията на бюджета за 2023 година бе приет единодушно, по-нататък работата продължи по следните теми: Предложение №ПО-01-04-254/19.12.23г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно одобряване на партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;

Предложение №ПО-01-04-241/14.11.23г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост на територията на община Видин за извършване на здравна дейност, съгласно Закона за лечебните заведения;

Предложение №ПО-01-04-242/20.11.23г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за трасе на обект: „Кабелно захранване на ПИ с идентификатор 10971.410.1 с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала“ на територията на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин до присъединяването към ВЕЛ 20kV „Тухларна, п/ст Видин 2“;

Предложение №ПО-01-04-252/08.12.23г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно даване на съгласие за промяна на предназначението на терен по Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ от „за озеленяване“ в „за улица“ и изработване на ПУП – План за улична регулация /ПУР/, на ПИ с идентификатор 66473.501.516 по КККР на с. Синаговци, общ. Видин, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, за урегулиране на имота в улица от о.т. 2а до о.т. 2б;

Предложение №ПО-01-04-251/08.12.23г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно даване на съгласие от Общински съвет – Видин за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и ПУП – План за улична регулация /ПУР/ в обхват: ПИ с идентификатор 15998.501.140, ПИ с идентификатор 15998.501.1117 и ПИ с идентификатор 15998.501.1071 по Кадастралната карта /КК/ на с. Гомотарци, урегулирани в УПИ V в кв.5 и улица от о.т.47, през о.т.322 до о.т. 46 по ПУП – ПРЗ на с. Гомотарци;

Предложение №ПО-01-04-257/28.12.23г. от Цветомира Илиева – За Кмет на община Видин, съгласно Заповед № РД-02-11-1622/19.12.2023г., относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 52283.168.631, урегулиран в УПИ I631 „За обслужване“ и ПИ с идентификатор 52283.510.298, урегулиран в УПИ II298, кв.19, ПИ с идентификатор 52283.168.658, урегулиран в УПИ ХХⅤII658 в кв.19 и част от ПИ с идентификатор 52283.168.3, урегулиран в УПИ ⅤI „За обслужване“, кв.20, по плана на с. Новоселци, общ. Видин;

Предложение №ПО-01-04-253/08.12.23г. от д-р Цветан Ценков – Кмет на Община Видин, относно одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на ПИ с идентификатор 15998.81.7 по КККР с. Гомотарци, общ. Видин и

Предложение №ПО-01-04-255/20.12.23г. от Цветомира Илиева – За Кмет на Община Видин, съгласно заповед № РД-02-11-1622/19.12.2023г. на Кмета на община Видин, относно приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование 2024 – 2028 година.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!