Какво решиха днес общинските съветници във Видин

На редовно заседание на Общинският съвет бяха приети предложените финансови средства за 2024 година в размер на общо 460 000 лв. за 16 спортни клуба във Видин. Те са определени от Общинската експертна комисия за спорт, на базата на конкретни критерии, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Право на субсидия получиха спортните клубове, които имат регистрация и са вписани в Националния публичен регистър, воден в Министерството на младежта и спорта, отговарящи на чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и подали в Община Видин заявления съгласно Наредбата за условията, реда на финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическа дейност в Община Видин. Предложенията за субсидиране бяха гласувани за всеки клуб поотделно.

Общинските съветници подкрепиха Община Видин за започване на процедура за погасяване на задължение и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансиране на формирани задължения във връзка с приключване на проект “Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – Втора фаза“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Мартин Дончев, заместник-кмет по „Финансова-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“ уточни мотивите, които налагат поемането на кредит и че гласуването му се предприема за осигуряването на стабилност и предвидимост на Община Видин. Подкрепено бе и предложението на кмета д-р Цветан Ценков за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти в общината: общински пътища, улична мрежа, сгради – публична общинска собственост и др.

В дневния ред на днешното заседание бяха гласувани и предложения за предоставяне на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване; публични и тайни търгове, както и проект за изменение на Подробен устройствен план за обекти на територията на Общината. Гласувани бяха още няколко точки, свързани с промяна на предназначението и в други селища на територията на Общината.

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 48 точки, бяха обсъдени и приети още предложенията: проект на Наредба №2 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Видин; удължаване на срока на проект „Грижа в дома в Община Видин” по процедура „Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027; увеличаване капацитета за прием на децата в Детска ясла „Слънчев кът“, както и някои основни стратегически документи – общински план за младежта, план за личностното развитие на децата и учениците и програмата за закрила на детето.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!